تارنگار یه دانشجوی خاکی

کلاس ها شروع شده اند و  فعلا در حال گرم کردن موتورمان هستیم...شروع ترم تحصیلی سال جدید امسال بسیار نوبرانه پیش می رود...پذیرش دانشجوی بیشتر از حد ظرفیت های موجود در آینده مشکلات خود را رخنمون خواهد کرد...مسائل غذایی و خوابگاهی بماند که شده است قوزبالاقوز...بهتر است از این خورده سنگ هایی که در راهمان می گذارند بگذریم...

می خواهم بازهم برگردم به خاک...این موجود بی نظیر...چند روز پیش که برای اندکی پیاده روی رفته بودیم بیرون، از دور آتشی را پیرامون یکی از نیمچه پارکهای اطراف خانه مان دیدیم...بله...درست است...علف ها را آتیش زده بودند و به درختان آتیش سرایت کرده بود...با هزار زحمت به همراه پدر و یکی از ساکنین اطراف نیمچه پارک توانستیم خاموشش کنیم...تنها با یک بطری آب و بیشتر با خاک و لگدهای بشری...سپس به راه خود ادامه دادیم و رفتیم...ولی دل نگران سرنوشت درختان....روز دیگری رفته بودیم حوالی میدان پونک...افرادی را دیدیم در لباس شکارچی...وای..چه قیافه های ترسناکی داشتند...داشتند می رفتند شکار...۳تا اسلحه ی شکاری هم با خودشون داشتند...بزرگتر از همه داشت به نقشه ای نگاه می کرد...نمی دونم تو این بحران بنزین چجوری این آدما میرن به این ور و اون ور!اونم با پاترولی به شماره تهران ۱۱/۱۸ میم ۱۶۶..ماشینی که بی نهایت بنزین مصرف می کند و خط تولیدش هم متوقف!و ما رفتیم...ولی دل نگران طعمه ها!

خوب امروز می خواهم درباره ی یه مقاله ای از مجله ی بیولوژی و حاصلخیزی خاکها صحبت کنیم...مقاله ی مورد نظر نگاهی دارد به اثرات شوری خاکها بر پارامترهای بیولوژیکی خاک...تحقیقی از دانشمندان هندی و بنگال...در ابتدا مقدمه ای در باب شوری خاک از کتاب روش های تجزیه خاک داریم و سپس به اشاراتی از این مقاله با ترجمه ی محقر بنده!برای دریافت اصل مقاله به اینجا مراجعه کنید...با سپاس 

                                             

 

 

 

مقدمه: مهندس جعفری حقیقی (روش های تجزیه خاک)

شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان به حساب می آید.در خاکهای مناطق خشک همانند ایران شوری وجود دارد.شوری خاک بر اثر تجمع املاح خاک می باشد و با افزایش غلظت املاح محلول افزایش می یابد.در مناطقی که میزان بارش در آنها برای نیازهای تبخیری و تعرقی گیاهان کافی نیست نمک از خاک آبشویی نمی شود و در مقادیر مضری برای گیاهان در خاکها تجمع می یابد.اما ٬ در هر حال مسایل مربوط به نمک محدود به مناطق خشک و نیمه خشک نمی باشد و ممکن است در مناطق نیمه مرطوب نیز تحت شرایط مخصوص به خود توسعه یابد.منابع اصلی شوری خاک را تخریب کانی های خاک ٬ بارش اتمسفری و نمکهای فسیل(نمکهایی هستند که از محیط های دریایی یا دریاچه های قدیمی به جا مانده اند)تشکیل می دهند. فعالیت بشر از قبیل آبیاری و استفاده از آبهای کاملا شور یا مواد زائد صنعتی نیز باعث افزایش نمک در خاک می شود.تعیین شوری خاک از آنجایی که این املاح در روی گیاه غالبا به طور غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر پتانسیل اسمزی و در نتیجه کاهش جذب رطوبت بوسیله ریشه ها و بذرهای  جوانه زده تاثیر می گذارد ٬ دارای اهمیت فراوانی است. لذا کشت دائم خاک مستلزم کنترل شوری است.املاحی که توسط آب آبیاری به خاک اضافه می شوند٬می باید به طریق آبشویی از خاک خارج شوند.

تقسیم بندی زیر نیز بر حسب هدایت الکتریکی عصاره ی اشباع خاک برای خاکها داریم:(واحد هدایت های الکتریکی دسی زیمنس بر متر می باشد)

1- خاکهای غیر شور با EC<2 :کشاورزی دچار کمبود محصول نخواهد بود.

2- خاکهای با شوری کم EC=2-4 خاکی که دارای مقداری کاهش محصول می باشد.

3- خاکهای با شوری متوسط EC=4-8 فقط گیاهان مقاوم به شوری رشد می کنند.

4- خاکهای با شوری زیاد EC=8-16 از نظر کشاورزی قابلیت استفاده ندارند٬مثل زیستگاه گیاهان شورپسند آترپیلکس.

5- خاکهای با شوری خیلی زیاد EC>16 گیاهان قادر به رشد و نمو در آن نیستند.

                                                 

 

زیست توده ی میکروبی و فعالیت آن در خاکهای نمک زده ی سواحل

 

خلاصه:

نوسانات فصلی در شوری خاکهای ساحلی به سبب تداخل آب های دریا به آب زیرزمینی عادی است…ما اثر شوری را بر پارامترهای میکروبی و بیوشیمیایی خاک های نمک زده ی در منطقه ی ساحلی خلیج کوچک  بنگال(Bay of BengalSundarbans و هند مطالعه کردیم...متوسط مقادیر پی اچ و کربن آلی خاک ها که از نه(9) سایت متفاوت کشت شده با برنج بود در محدوده رنجی به ترتیب از 4.8-7.8 و 5.2-14.1 گرم بر کیلوگرم به دست آمد...مقدار میانگین هدایت الکتریکی عصاره ی اشباع در فصل تابستان به میزان 5برابر بیشتر از فصل بارش های موسمی(monsoon) بود. در داخل این 9 نمونه سه خاک 3٬4و5 بیشترین نمک را داشتند.میانگین کربن زیست توده ی(بیوماس) میکروبی(MBC)٬میانگین تنفس خاک پایه(BSR)و میانگین فعالیت هیدرولیزکنندگی دی استات فلورسئين(FDHA)در فصل تابستان پایین ترین میزان بود که نشاندهنده ی اثر منفی بر شوری خاک است...(مرد خاکی:با این حساب ما چون در تابستان باران نداریم٬آبشویی نداریم و به این دلیل شوری زیاد و اثرات منفی را بر پارامترهای فوق داریم).به ترتیب حدود 59%٬ 50% و 20% میزان تغییر در نسبت MBC به OC ٬ FDHAبه OC و BSR به MBC (خارج قسمت متابولیکی٬ qCO2)که اندیکاتورهای تنش محیطی هستند ٬امکان دارد با میزان تغییر در هدایت الکتریکی عصاره ی اشباع شرح داد.کاهش میزان MBC و فعالیت های میکروبی همراه افزایش شوری ممکن است یکی از دلایل رشد ناچیز محصول در خاکهای ساحلی نمک زده باشد.

 

مقدمه:

خاکهای ساحلی که اغلب به علت دلایل معین هیدورلوژیکی و جغرافیایی نمک زده هستند و شوری در مناطق ساحلی عامل اصلی برای زمین های دارای محصول کم می باشد( Kauret al.1998).در هندوستان٬ 8میلیون هکتار از اراضی نمک زده می باشند٬ که بیشتر از 2میلیون هکتار در مناطق ساحلی است.تک کشتی برنج در فصل بارندگی موسمی در مزارع ضعیف این مناطق غالب تر است(Lenka.1996). ازدیاد اطلاعات در مورد اثرات شوری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک موجود است(Sardinha et al.2003)٬ با این وجود جنبه های میکروبی خاک در محیط های طبیعی شور کم کم مورد مطالعه قرار گرفته است(Zahran 1997;Rietz and Haynes 2003).(ادامه ی مطلب)

 

لوازم و روش ها:

مطالعه سایت و نمونه برداری خاک

سایت مطالعه در مزرعه ی آزمایشی انیستیتو تحقیقاتی مرکزی شوری خاک٬ایستگاه تحقیقاتی منطقه ای٬ شهر Canning ٬ در منطقه ی سواحل نمکی خلیج بنگال٬ Sundarbans٬غرب بنگال ٬ هندوستان واقع شده بود. خاک ها با شوری متغیر دارای پی اچ(pH)اسیدی٬خنثی و قلیایی از نه سایت متفاوت کاشته شده با برنج انتخااب شدند که بزرگترین کاربری در منطقه را داشتند.منطقه عموما مونسوال(Monsooal)با سه فصل متمایز در سال بود و ... (ادامه ی مطلب)

 

نتایج و بحث:

میانگین پی اچ خاک(جدول زیر)به طور معنی داری در فصل ها متفاوت نبودند.خاک ها از سایت های متفاوتی انتخاب شده بودند که میزان تغییری ناهمگون در محدوده ی رنجی از 4.8-7.8 از خود نشان می دادند.بیشتر خاک ها اسیدی بودند به جز نمونه ی خاک یک و دو. Bandyapadhyay et al (2003) گزارش داد که هر دو خاکهای قلیای شور(pH بالا)و اسیدی شور(pH کم) خصوصیات متمایز خاکهای شور ساحلی هستند.کیفیت فصل هم جهت مهمی در هدایت الکتریکی عصاره ی اشباع دارد...(مرد خاکی: به نمودارها که تصویر آن را در زیر می بینیم نگاه می کنیم همه به جز یکی نشان از اثر منفی شوری بر پارامترهای میکروبی دارد و بیشترین قرابت در مقایسه بین نسبت FDHA به OC می باشد.مورد استثناء هم در نمودار خارج قسمت متابولیکی به هدایت الکتریکی است که در ابتدا نمودار منحنی رو به رشد و سپس کاهش را نشان داده است...در مورد خارج قسمت متابولیکی اطلاعات خیلی کمی دارم ولی در جستجوها تعریف دیگری از آن است...نسبت تنفس به خاک - Metabolic quotient(respiration to biomass ratio)or qCO2 ...حال به چه دلیل اینگونه است رو خیلی دوست دارم بدونم... )

 

                           

 

                            

**************************************

مرگ آرام دلفين ها در سواحل ايران          مرگ ۷۹ دلفین در سواحل شرقی شهرستان جاسک

پژوهشگران معتقدند:خشكسالي موجب سر سبزترشدن آمازون مي شودچه حرفها!آدم ؟ در میاره!

وكيل مدافع مصدق درگذشت‌ جلیل بزرگمهر به دیدار باقی شتافت...روحش شاد...

80 درصد استانداردهاي زیست محیطی سدسازي در ايران رعايت نمي‌شود سدهای مشکل ساز...

14 هزار میلیارد ریال خسارت آلودگی هوا          رقم کمی است!فدای سرت...بی خیال هوای سالم!

+ نوشته شده در  جمعه ششم مهر ۱۳۸۶ساعت 11:28  توسط مرد خاکی  |